Badania naukowe

Nasze Centrum zostało utworzone w 1985 roku jako Ośrodek kształcenia urbanistów dla krajów rozwijających się. Założyciel
jednostki, prof. Stanisław Juchnowicz, zgromadził wokół siebie grupę naukowców reprezentujących różne dziedziny związane z
rozwojem przestrzennym i ekorozwojem. Jako współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Klubu Ekologicznego, był pionierem
interdyscyplinarnych badań, projektów i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W Centrum powstały znaczące opracowania naukowe
i planistyczne m.in. Studium Obszaru Strategicznego Kraków-Wschód, do dziś stanowiące podstawę dla planowania rozległych
terenów wschodniej ekspansji Krakowa i projektu Nowa Huta Przyszłości.

Obecna działalność naukowa pracowników MCK PK nadal dotyczy głównie zrównoważonego rozwoju przestrzennego, zarządzania
dziedzictwem naturalnym i kulturowym, planowania błękitno-zielonej infrastruktury, rozwoju rozwiązań opartych na przyrodzie oraz
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i kreacji miejsc. Projekty badawcze realizujemy w bliskiej współpracy z
Wydziałem Architektury PK oraz organizacjami pozarządowymi: krajowymi, m.in. Fundacją Sendzimira i Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej i międzynarodowymi: INTBAU i ICLEI.

Studia podyplomowe

Tradycją MCK PK jest zaangażowanie w edukację dla zrównoważonego rozwoju, dotyczącą problematyki środowiska miejskiego i
przyrodniczego, urbanizacji, partycypacji społecznej, zielonej gospodarki, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i
sprawiedliwego udziału w życiu społecznym, kulturowym i gospodarczym.
W ramach kształcenia ustawicznego prowadzimy studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
CSR Management

zobacz stronę studiów Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miastzobacz stronę studiów CSR Management

Ekspertyzy i doradztwo

Dzięki aktywności naukowej Centrum oraz szerokim kontaktom z przedstawicielami samorządów lokalnych kształconych na naszych
studiach podyplomowych Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, MCK PK rozwija ofertę badań i projektów skierowaną do
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji metropolitalnych.

Naszymi głównymi klientami są samorządy z terenu Małopolski, a przede wszystkim Metropolii Krakowskiej i Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

Współpracujemy też z partnerami krajowymi i zagranicznymi, angażując się w organizację i prowadzenie warsztatów projektowych i
planistycznych (Charrette) w Polsce i za granicą oraz przygotowujemy lokalne plany konsultacji społecznych dla gmin
opracowujących dokumenty planistyczne.

Szkolenia

Zajmujemy się także kształceniem ustawicznym w formie szkoleń i usług doradczych z dziedziny trwałej urbanistyki i partycypacji
społecznej.

Nasi eksperci brali udział m.in. w realizacji programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Niskoemisyjność i prognozowanie
zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych” oraz – jako eksperci
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – udzielają doradztwa gminom na terenie całego kraju w ramach projektu „Nowa jakość
konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” (EU POWER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego).