Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Nauka Seminarium Naukowe: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

Seminarium Naukowe: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

Do udziału zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych i instytucji naukowych, a także praktyków zainteresowanych wymianą doświadczeń w przygotowywaniu i wdrażaniu działań edukacyjnych oraz rozwojowych. Najbliższe Seminarium ma być okazją do zawiązania ściślejszej współpracy osób zainteresowanych nowymi partnerskimi projektami dydaktycznymi i naukowymi.

Od 25 lat MCK PK jest miejscem spotkań różnych kultur i dyskusji na temat relacji społecznych, wartości zasobów przyrodniczych, różnych modeli etycznych i gospodarczych. Starając się kontynuować najlepsze tradycje Centrum i nawiązując do ogłoszonej przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, podejmujemy działania, aby MCK PK było ważnym ośrodkiem dydaktyki i interdyscyplinarnej współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska, jakości życia i trwałego gospodarowania zasobami przyrody oraz dziedzictwem kulturowym.

 

HONOROWY PATRONAT:

JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

 

 

Miejsce seminarium: Pawilon Kotłownia, Kampus Główny Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24

Termin seminarium: 3 czerwca 2011, g. 10.00-18.00

Organizator: Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

 

Rada Programowa:            

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać (WA PWr, KAiU PAN)

Dr inż. Tomasz Bergier (WGGiIŚ AGH)

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (WICh PK)

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (WIL PK)

Dr Tomasz Jeleński (MCK PK)

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz (KAiU PAN) – przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek (IB PAN, KB PAN)

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska (WA PK)

 

Sekretarz naukowy:

Dr Tomasz Jeleński, tjelenski@pk.edu.pl

 

Sekretariat organizacyjny:               

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK,

Mgr inż. Krystyna Jabłońska, kjablonska@pk.edu.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

10.00-10.30  Otwarcie jubileuszowego seminarium, powitania i gratulacje:

JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać, Przewodniczący Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN;
Kierownik Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej WA PWr

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor PK w kadencji 1996-2002

 

10:30-10.45  Wprowadzenie:

Dr Tomasz Jeleński, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz, Przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK; Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Akademii Krakowskiej

 

Część pierwsza:  NAUKOWE PODSTAWY EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

10:45-12:00  Sesja I:

 

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek,

Przewodniczący Prezydium Komitetu Botaniki PAN; Instytut Botaniki PAN: 

Rozwój zrównoważony w kontekście szeroko rozumianej logiki życia

 

Dr Bogdan Ogrodnik,
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego:

Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju. Od kakofonii do polifonii.  

 

Dr Jan Sendzimir,
Senior Research Scholar

Risk, Policy and Vulnerability Program, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria; Fundator i Członek Rady Fundacji Sendzimira

Challenges and Tools of Education for Sustainable Development

                              

Dyskusja

 

12:00-12:30  Przerwa na kawę

 

12:30-13:45  Sesja II:

 

Prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz,
Kierownik Katedry Architektury Środowiskowej, Instytut Projektowania Architektonicznego WA PK:

Relacje społeczeństwa obywatelskiego, architektury i estetyki

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki,
Kierownik Katedry Systemów Komunikacyjnych, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej WIL PK:

Uwarunkowania przestrzenne zrównoważonej mobilności

 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. PK,
Katedra Technologii Środowiskowych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska WIŚ PK:

Jak mierzyć (szacować) zrównoważony rozwój

 

Dyskusja

 

13:45-14:30  Przerwa obiadowa

 

Część druga:  EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAKTYCE

 

14:30-15:45  Sesja I:

 

Prof. zw. dr hab. Jan W. Dobrowolski,
Kierownik Uniwersytetu Otwartego AGH, Przewodniczący Rady Programowej Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla, Członek Światowej Akademii Umiejętności i Nauk (WAAS), Królewskiej Akademii-Instytutu Hiszpanii, Bałkańskiej Akademii Nauk i Zrównoważonego Rozwoju:

Doświadczenia w zakresie interdyscyplinarnych szkoleń specjalistów oraz społeczeństwa dla promocji zrównoważonego rozwoju w Polsce i świecie, a proekologiczne przesłanie Jana Pawła II

 

Mgr Karolina Maliszewska,
Wiceprezes Zarządu Fundacji Sendzimira:

Partycypacja społeczna a edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska,
Kierownik Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu WA PK:

Partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej - zagadnienia edukacyjne

 

Dyskusja

 

15:45-16:15  Przerwa na kawę

 

16:15-17:30   Sesja II:

 

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz,
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego:

Czy studentów ekonomii należy uczyć o trwałym rozwoju?

 

Dr inż. Tomasz Bergier,
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH,
Prezes Zarządu Fundacji Sendzimira:

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów

 

Dr Jakub Kronenberg,
Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego:

Projekt „Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast” – innowacyjny sposób łączenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju z wdrażaniem go w praktyce

 

Dyskusja

 

17:30-18:00  Podsumowanie i wnioski:

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz

Dr Tomasz Jeleński

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH