Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Kursy Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

 

Strona WWW: web.mck.pk.edu.pl/podyplomowe

 

Głównym celem studium jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem miast.

Istotą zarządzania zintegrowanego jest uwzględnianie szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta i podejmowanie kompleksowych działań na rzecz jego rozwoju, w zgodzie m.in. z wytycznymi Unii Europejskiej. Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone i skuteczne działania na szczeblu lokalnym.

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH