Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Dla studentów Lektorat języka polskiego

Lektorat języka polskiego

 

Regulamin lektoratu

 

1.    Każdy student PK będący cudzoziemcem ma prawo do lektoratu języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym.

 

2.    Lektorat języka polskiego trwa 4 semestry. Każdy semestr nauki podlega obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę. Warunkiem zaliczenia są: obecność oraz aktywność na zajęciach, a także pozytywne wyniki prac domowych i testów. Lektor ma prawo ustalenia dodatkowych warunków zaliczenia (np. przygotowanie prezentacji, lektury lub zdanie egzaminu semestralnego).

 

3.    Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student może mieć najwyżej dwie godziny (2 ´ 90 minut) nieusprawiedliwonej nieobecności w semestrze. Jedyną akceptowaną formą usprawiedliwienia jest zwolnienie lekarskie. Więcej niż dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje niezaliczeniem semestru. Trzy spóźnienia są traktowane jak jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

 

4.    Lektorat języka polskiego kończy się obowiązkowym egzaminem, który składa się z części pisemnej oraz ustnej i obejmuje: rozumienie ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, rozumienie tekstu czytanego, a także umiejętność komunikacji. Studenci ze średnią ocen 4,5 – 5,0 ze wszystkich semestrów nauki są zwolnieni z końcowego egzaminu. (Por. Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Rektora PK z dnia 29 lipca 2010 r.).

 

5.    Student jest zobligowany do zgłoszenia się na lektorat języka polskiego w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie MCK przy ul. Skarżyńskiego 1. 

 

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH