Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Dla nauczycieli Organizacja dydaktyki

Organizacja dydaktyki

  

1.         W sprawach związanych z kursem przygotowawczym – dydaktycznych i organizacyjnych – dyrektora MCK reprezentują koordynatorki Edyta Gałat i Iza Kugiel-Abuhasna.

2.         Lektorzy są zobowiązani do przygotowania harmonogramu swoich zajęć i przesłania go nie później niż 14 dni od rozpoczęcia kursu na adres lektorjp@op.pl.

3.         Lekcje przygotowujemy z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4.         W szkole jesteśmy przynajmniej 5 minut przed zajęciami, a kserokopie przygotowujemy wcześniej.

5.         Dzienniki wypełniamy na bieżąco; wpisujemy tematy zajęć.

6.         Nauczyciele są zobowiązani do dyscyplinowania studentów, komentowania ich nieobecności i spóźnień, kontrolowania postępów w nauce (zadania domowe, dyktanda, testy).

7.         Każda lekcja zaczyna się od sprawdzenia obecności. Za frekwencję w dużym stopniu odpowiada lektor, dlatego jest zobowiązany do kontrolowania i wyciągania konsekwencji z nieobecności i spóźnień.

3 spóźnienia = 1 nieobecność.

3 nieusprawiedliwione nieobecności z jednego przedmiotu należy niezwłocznie zgłosić koordynatorkom. Student będzie zawieszony w swoich prawach. Kolejne nieobecności lub uporczywe spóźnienia skutkują skreśleniem z listy studentów.

8.         Po lekcji zostawiamy startą tablicę i gasimy światło w sali.

9.         Każdy kurs kończy się egzaminem (patrz: Organizacja egzaminów). Lektor jest zobowiązany do zapoznania się z minimum programowym ustalonym przez koordynatorki i do przygotowania studentów do egzaminów.

10.      Lektorzy zobowiązani są do współorganizowania imprez i wycieczek odbywających się w trakcie roku akademickiego w ramach MCK i MOKS, oraz do brania udziału w zebraniach organizowanych przez koordynatorki.

11.      Lektorzy zobligowani są do przynajmniej jednego wyjścia ze swoją grupą w ciągu roku – poza godzinami swojej pracy – oraz do bezpłatnych konsultacji w terminach wyznaczonych przez siebie i zgłoszonych koordynatorkom. Ilość konsultacji jest zależna od liczby godzin (1 godzina konsultacji przypada na 30 godzin lekcyjnych).

12.      Lekcje, które nie odbyły się z winy nauczyciela, muszą być zgłoszone koordynatorkom, wpisane na odpowiednią listę i odrobione w jak najszybszym terminie.

13.      Planowane nieobecności zgłaszamy z wyprzedzeniem i odrabiamy przed terminem, ewentualnie znajdujemy zastępstwo.

14.      W czasie pracy koordynatorek i sekretariatu, otwarta jest Biblioteka MCK.

15.      Wypożyczając książkę – zostawiamy rewers. Wypożyczyć można tylko tytuły, których jeden egzemplarz pozostaje w Bibliotece.

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH