Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Aktualności Egzamin z języka polskiego jako obcego TELC

Egzamin z języka polskiego jako obcego TELC

Egzamin odbędzie się w dn. 12.01.2018

Rejestracja - lektorjp@op.pl (do dn. 15.11.2017)

koszt: 500,- płatne na rachunek: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 z dopiskiem: egzamin z polskiego TELC- prosimy o przesłanie mailem lub

faxem potwierdzenia zapłaty

 Więcej informacji: lektorjp@op.pl

 

Miesiąc przed egzaminem odbędzie się kurs przygotowujący do egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu  telc:

Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących

się języków obcych np.

• umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji

(znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),

• umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu

zapowiedzi z dworca,

• umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,

• podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do

pójścia do kina na film wybrany przez siebie.

• umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście

np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami

czasowników, rzeczowników itp.

 

Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna

to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to

rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym

stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura

egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla

wszystkich języków i wygląda następująco:

 

* Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów

autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy

wysłuchać.

* Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby

prywatnej.

* Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi

wyrazami.

* Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać

dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

 

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze

Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są

dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna

jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez

licencjonowanych egzaminatorów szkolonym w Polsce przez Partnerów telc

GmbH.

 

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się certyfikat potwierdzający

znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i

przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te

są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz

częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały

akredytację.

 

Informacje pochodzą ze strony: www.telc.net.

Na stronie tej dostępne są także bezpłatne testy modelowe do pobrania:

http://www.telc.net/fileadmin/user_upload/uebungstest_polnisch.pdf

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH